Zásady používania

Tieto zásady  používania („Zásady“) stanovujú všeobecné pokyny a akceptované a zakázané spôsoby používania webovej stránky kvetinky.eu („Webová stránka“ alebo „Služba“) a akýchkoľvek jej súvisiacich produktov a služieb (súhrnne „Služby“). Tieto Zásady sú právne záväznou zmluvou medzi vami („Používateľ“, „Vy“ alebo „Váš“) a prevádzkovateľom tejto webovej stránky („Prevádzkovateľ“, „my“, „nás“ alebo „náš“). Ak uzatvárate túto zmluvu v mene obchodnej alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať takýto subjekt touto zmluvou, pričom v takom prípade budú výrazy „používateľ“, „vy“ alebo „váš“ odkazovať na takémuto subjektu. Ak takéto oprávnenie nemáte, alebo ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nesmiete túto zmluvu prijať a nesmiete pristupovať a používať webovú stránku a služby. Vstupom na webovú lokalitu a služby a ich používaním potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy. Beriete na vedomie, že táto zmluva je zmluvou medzi vami a prevádzkovateľom, aj keď je elektronická a nie je vami fyzicky podpísaná, a riadi sa ňou vaše používanie webovej stránky a služieb.

Obsah

 1. Zakázané činnosti a použitia
 2. Zneužívanie systému
 3. Servisné zdroje
 4. Politika žiaden spam
 5. Ohováranie a nevhodný obsah
 6. Obsah chránený autorskými právami
 7. Bezpečnosť
 8. Presadzovanie
 9. Nahlásenie porušení
 10. Zmeny a doplnky
 11. Prijatie týchto zásad
 12. Kontakt

Zakázané činnosti a použitia

Webovú lokalitu a služby nesmiete používať na zverejňovanie obsahu alebo sa zapájať do činností, ktoré sú nezákonné podľa platných zákonov, ktoré poškodzujú ostatných alebo ktoré by nás viedli k zodpovednosti, vrátane, bez obmedzenia, v súvislosti s ktorýmkoľvek z nasledujúcich z ktorých je podľa týchto zásad zakázané:

Distribúcia malvéru alebo iného škodlivého kódu.
Zverejňovanie citlivých osobných informácií o iných.
Zhromažďovanie alebo pokus o zhromažďovanie osobných údajov o tretích stranách bez ich vedomia alebo súhlasu.
Distribúcia pornografie alebo obsahu pre dospelých.
Propagácia alebo uľahčovanie prostitúcie alebo akýchkoľvek eskortných služieb.
Hostenie, distribúcia alebo prepojenie na detskú pornografiu alebo obsah, ktorý je škodlivý pre neplnoleté osoby.
Propagácia alebo napomáhanie hazardných hier, násilia, teroristických aktivít alebo predaja zbraní či streliva.
Zapojenie sa do nezákonnej distribúcie kontrolovaných látok, pašovania drog alebo liekov na predpis.
Správa agregátorov alebo sprostredkovateľov platieb, napríklad spracovanie platieb v mene iných firiem alebo charitatívnych organizácií.
Uľahčenie pyramídových hier alebo iných modelov určených na získanie platieb od verejných činiteľov.
Vyhrážanie sa ublížením na zdraví alebo majetku alebo iné obťažujúce správanie.
Porušovanie duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv iných osôb.
Uľahčovanie, napomáhanie alebo povzbudzovanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností prostredníctvom webovej lokality a služieb.

Zneužívanie systému

Každý používateľ, ktorý poruší bezpečnosť webovej stránky a služieb, podlieha trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti, ako aj okamžitému zrušeniu účtu. Príklady zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce:

Používanie alebo distribúcia nástrojov určených na ohrozenie bezpečnosti webovej stránky a služieb.
Úmyselný alebo nedbalý prenos súborov obsahujúcich počítačový vírus alebo poškodené údaje.
Prístup k inej sieti bez povolenia vrátane skúmania alebo skenovania zraniteľných miest alebo narušenia bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení.
Neoprávnené skenovanie alebo monitorovanie údajov v akejkoľvek sieti alebo systéme bez riadneho oprávnenia vlastníka systému alebo siete.

Servisné zdroje

Nesmiete spotrebúvať nadmerné množstvo zdrojov webovej stránky a služieb alebo používať webovú stránku a služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by viedol k problémom s výkonom alebo ktorý by prerušil poskytovanie služieb pre iných používateľov. Zakázané činnosti, ktoré prispievajú k nadmernému používaniu, zahŕňajú, ale nie výlučne:

Úmyselné pokusy o preťaženie webovej stránky a služieb a vysielanie útokov (t. j. útoky odmietnutia služby).
Zapájanie sa do akýchkoľvek iných činností, ktoré zhoršujú použiteľnosť a výkon webovej lokality a služieb.

Politika žiaden spam

Webovú stránku a služby nesmiete používať na odosielanie spamu alebo hromadných nevyžiadaných správ. Dodržiavame politiku nulovej tolerancie pre používanie webovej stránky a služieb akýmkoľvek spôsobom spojeným s prenosom, distribúciou alebo doručovaním akýchkoľvek hromadných e-mailov, vrátane nevyžiadaných hromadných alebo nevyžiadaných komerčných e-mailov alebo odosielania, pomoci alebo zadávania prenos komerčného e-mailu, ktorý nie je v súlade s americkým zákonom CAN-SPAM z roku 2003 („SPAM“).

Vaše produkty alebo služby inzerované prostredníctvom SPAMu (t. j. spamované) sa nesmú používať v spojení s webovou stránkou a službami. Toto ustanovenie zahŕňa, ale nie je obmedzené na, SPAM odosielaný faxom, telefónom, poštou, e-mailom, okamžitými správami alebo diskusnými skupinami.

Ohováranie a nevhodný obsah

Ceníme si slobodu prejavu a povzbudzujeme používateľov, aby rešpektovali obsah, ktorý uverejňujú. Nie sme vydavateľom používateľského obsahu a nie sme v pozícii skúmať pravdivosť jednotlivých tvrdení o ohováraní ani určovať, či by sa mal cenzurovať určitý materiál, ktorý môžeme považovať za nevhodný. Vyhradzujeme si však právo moderovať, deaktivovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah, aby sme predišli poškodeniu ostatných alebo nám alebo našej webovej lokalite a službám, podľa nášho výhradného uváženia.

Obsah chránený autorskými právami

Materiál chránený autorskými právami nesmie byť zverejnený prostredníctvom webovej stránky a služieb bez výslovného súhlasu vlastníka autorských práv alebo osoby, ktorá je výslovne oprávnená udeliť takéto povolenie vlastníkom autorských práv. Po prijatí sťažnosti na porušenie autorských práv alebo oznámenia o takomto porušení môžeme podľa vlastného uváženia spustiť vyšetrovanie a po potvrdení môžeme materiál porušujúci autorské práva z webovej lokality a služieb odstrániť. V prípade opakovaného porušovania autorských práv môžeme ukončiť Službu používateľov. V prípade potreby je možné vykonať ďalšie postupy. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť voči žiadnemu používateľovi webovej stránky a služieb za odstránenie akéhokoľvek takéhoto materiálu. Ak sa domnievate, že vaše autorské práva porušuje osoba alebo osoby používajúce webovú stránku a služby, kontaktujte nás a nahláste porušenie autorských práv.

Bezpečnosť

Preberáte plnú zodpovednosť za udržiavanie primeraných bezpečnostných opatrení pre váš účet. Zodpovedáte za ochranu a aktualizáciu akéhokoľvek prihlasovacieho účtu, ktorý vám bol poskytnutý pre webovú stránku a služby. Musíte chrániť dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a svoje heslo by ste mali pravidelne meniť.

Presadzovanie

Vyhradzujeme si právo byť jediným rozhodcom pri určovaní závažnosti každého porušenia a okamžite podniknúť nápravné opatrenia, vrátane, ale nie výlučne:

Pozastavenie alebo ukončenie vašej Služby s upozornením alebo bez neho pri akomkoľvek porušení týchto Zásad. Akékoľvek porušenie môže mať za následok aj okamžité pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu.
Zakázanie alebo odstránenie akéhokoľvek obsahu, ktorý je zakázaný týmito Zásadami, vrátane zabránenia ublíženiu iným alebo nám alebo webovým stránkam a službám, ako určíme podľa vlastného uváženia.
Nahlasovanie porušení orgánom činným v trestnom konaní, ktoré určíme podľa vlastného uváženia.
Neodpovedanie na e-mail od nášho tímu pre zneužívanie do 2 dní alebo ako je uvedené inak v komunikácii s vami, môže mať za následok pozastavenie alebo zrušenie vášho účtu.

Pozastavené a zrušené používateľské účty z dôvodu porušenia nebudú opätovne aktivované.

Nič v tejto politike nemožno vykladať tak, že by akýmkoľvek spôsobom obmedzovalo naše konanie alebo nápravné opatrenia v súvislosti so zakázanými činnosťami. Okrem toho si vždy vyhradzujeme všetky práva a opravné prostriedky, ktoré máme v súvislosti s takýmito aktivitami zo zákona alebo z vlastného imania.

Nahlásenie porušení

Ak ste zistili a chceli by ste nahlásiť porušenie týchto Zásad, ihneď nás kontaktujte. Situáciu prešetríme a poskytneme vám plnú pomoc.

Zmeny a doplnky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia upraviť tieto Zásady alebo ich podmienky súvisiace s webovou stránkou a službami. Keď tak urobíme, upravíme aktualizovaný dátum v spodnej časti tejto stránky. Môžeme vám tiež poskytnúť upozornenie iným spôsobom podľa nášho uváženia, napríklad prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré ste nám poskytli.

Aktualizovaná verzia týchto Zásad nadobudne účinnosť okamžite po zverejnení revidovaných Zásad, pokiaľ nie je uvedené inak. Vaše ďalšie používanie webovej stránky a služieb po dátume účinnosti revidovaných Zásad (alebo takého iného aktu špecifikovaného v tom čase) bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami.

Prijatie týchto zásad

Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Zásady a súhlasíte so všetkými ich podmienkami. Vstupom a používaním webovej stránky a služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zásadami. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok týchto Zásad, nemáte oprávnenie na prístup alebo používanie Webovej lokality a Služieb. Tieto zásady prijateľného používania boli vytvorené s pomocou WebsitePolicies.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa týchto Zásad, odporúčame vám kontaktovať nás pomocou nižšie uvedených údajov:

https://www.kvetinky.eu/napiste-nam
info (zavináč) kvetinky.eu

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 5.10. 2023